Call us: +66(0)75 665022,+66(0)84 7447060 E-mail: lantajungletour@gmail.com
  • Home

  • Nature Conserve Project

Nature Conserve Project

  • Home

  • Nature Conserve Project

Nature Conserve Project

“ชมรมอนุรักษ์ป่าและ พันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้าน เกาะลันตา”

“Conserve Rainforest and Breeds Natives Wild Animals of Koh Lanta Community Project”.

Background in forming assembly


     Assembly originator conserves the Fruit trees Rainforest and breed wild natives animals tortoise (Lesser Mouse Deer, Lesser Malay mouse deer is the smallest deer of the World or the smallest artiodactyls.) of Klong Jark Waterfall Koh Lanta by Mr.Charae Sangkaow (Eco-Tourism Recreation Company), and have support help by local people from village doing the project to conserve Rainforest and breed wild natives animals.
     Consultant by: Koh Lanta Marine National Park, Village Headman, an Organization Administrates of Tumbol.
Because of, the Fruit trees Rainforest and wild natives animals in area of Klong Jark waterfall forest Koh Lanta Krabi, formerly have a tortoise and wild animals, live various such as hornbills, tortoise (Cuora amboinensis ) (Indotestudo elongata), deer, chevrotain (Lesser Mouse Deer, Lesser Malay mouse deer is the smallest deer of the World or the smallest artiodactyls.)

     Stripes tiger civet, Tiger cat, wild boar and etc. but now seek can see difficult because of an enemy of the tortoise and wild animals, of an egg and a child have hunted by human, dogs that use the foreleg digs a hole the part scurries ( one Varanus kind bengalesis ), will use the tail digs the sand takes an eggs and young tortoise to eat are the food, and the part in the distance that tortoise child and wild animals depart a hole or a nest and get back to in the nature might become a victim to a bird and a snake and dogs.

Have the arrangement the assembly “Conserve Rainforest and Breeds Natives Wild Animals of Koh Lanta Community Project”.


The principle and the reason of the arrangement the community
Manage conserve fruit trees, tortoise and breed natives wild animals and liberate to return in the nature and encourage to Eco- Tourism conserve the nature and for be vigorous community and can help oneself, make a person in a village have the work does.


Objective
1. Manages to conserve Fruit trees Rainforest breed tortoise and wild native’s animals, already liberate return to the nature.
2. Encourage to Eco-Tourism conserves the nature and encourage to give a person in a village have the work with lead tour to tropical rain forest and stay sufficiently with the nature.
3. To be vigorous community and can help oneself, by hold to one's principles the sufficient economy follows the royal thought or idea of His Majesty the King.
4. Overlooking and help protect the stealing stealthily hunt animals and cut the wood in reservation area and the national park.
5. Take the income 10% go to help and support for children’s lunch at the school for help and decrease the responsibility of a guardian.
6. To be the center for information’s and the experience in about [ story ] a tortoises and wild natives animals and the nature of the Krabi.
- For realize in the importance of a turtles and wild natives animals includes natural resources and the environment to be intention will to conserve.
- Bring the knowledge about natural resources conservation and the environment go to use in every day both of direct way life and indirect.
- Announce information’s and the knowledge of fruit trees, tortoise’s conservation and wild native’s animals, natural resources and the environment to the youth.
- Coordinate activities with the assembly, institute and other university and have the same objective consistent or resemble.
7. Encourage and support have the education trains and learn about [story] a tortoises, wild animals, forest, source a river of Klong Jark Waterfall and the nature become the love, and the understanding in the nature correctly and who get trained will be have the certificate, for a member who pass the training can be tour guide of the assembly and take a tourist to tour and learn the nature in a correct way.
8. Overlooking picking garbage along walks trial and keeps it clean for nature.

Community is influential the duty as follows
- To be representative of a village in proceeding activity conservation tortoises and wild animals, include natural resources and the environment.
- To be representative of a member in the connection negotiates or present the opinion to government and other association conserve.
- Administrate the assembly inspires to follow the objective in the arrangement the assembly.
- Arrange the regulations about operating of the assembly by don't oppose the regulations or regulations of other association conserves.
- Help each other inspect and resist the process entraps and trade a tortoise, wild animals which will have an effect on tortoise and wild natives animals amount in the nature.


The project must to do.
- Planting fruit trees for wild animals can eats, such as Eugenia tumida Duth, Sterculia Foetida L., Lepisanthes rubiginosa Leenh, Figs, Muntingia calabura
- Increase wild animals will nearly become extinct in Koh Lanta forest area.
- Develop the trail goes to the forest, a waterfall and the cave have the easiness and safe by may keep the nation fairness.
- Do the label and the information of each kind tree.
- Develop breeding stations project.
- Teaching English


“ชมรมอนุรักษ์ป่าและ พันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้าน เกาะลันตา”

ความเป็นมาในการก่อตั้งชมรม
     ผู้ก่อตั้งชมรม อนุรักษ์ป่าและ พันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้าน เกาะลันตา คือ นาย ชเร สังข์ขาว และได้รับการสนับสนุน ในการทำโครงการ อนุรักษ์ป่าและพันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้าน และมีที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะลันตา ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
    เนื่องจากต้นผลไม้ป่าประเภทสัตว์ป่ากินได้ นานาชนิด เช่น หว้าหิน สำโรง กำชำ ลูกไทร ลูกมะเดื่อ ลูกตะขบ ลูกมะแว้ง ตำลึง เป็นลูกผลไม้ซึ่งเป็นอาหารหลักของสัตว์ป่า เช่น นกเงือก ค่าง ลิง นกกาฝาก นกโพระดก นกปรอด นกเปล้า และนกกินผลไม้อีกจำนวนมากรวมถึง เต่าและสัตว์ป่าอื่น ๆ ณ บริเวณพื้นที่ป่าลำธารน้ำตกคลองจาก เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อก่อนมี สัตว์ป่า อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น นกเงือก เต่าหับ (Cuora amboinensis ) เต่าเหลือง หรือเต่าขี้ผึ้ง หรือเต่าเทียน หรือเต่าเพ็ก (Indotestudo elongata) กวาง กระจง อีเห็นลายเสือ เสือปลา หมูป่า ค่าง ลิง นกกาฝาก นกโพระดก นกปรอด นกเปล้า ฯลฯ แต่ปัจจุบันหาดูได้ยากเนื่องจากศัตรูของเต่า และสัตว์ป่า ของไข่และลูกบนพื้นบกที่สำคัญก็มี คน สุนัขที่ใช้เท้าหน้าขุดหลุม ส่วนแรน (ตะกวดชนิดหนึ่ง) จะใช้หางขุดทรายเอาไข่และลูกเต่าวัยอ่อนมากินเป็นอาหาร และส่วนในระยะที่ลูกเต่าและสัตว์ป่า ออกจากหลุมหรือรังและกลับสู่ธรรมชาติก็อาจตกเป็นเหยื่อแก่นก และงู ในวันนี้ได้มีการจัดตั้ง “ชมรมอนุรักษ์ป่าและ พันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้าน เกาะลันตา” ขึ้น

หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งชมรม
     ดำเนินการอนุรักษ์ต้นผลไม้ป่า เต่าและขยายพันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้านและปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและช่วยเหลือตนเองได้ ทำให้คนในหมู่บ้านได้มีงานทำ

วัตถุประสงค์
1. ดำเนินการอนุรักษ์ต้นผลไม้ป่า เพื่อเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า ขยายพันธุ์กล้วยไม้ ขยายพันธุ์เต่าและสัตว์ป่าพื้นบ้าน แล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
2. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านได้มีงานทำโดยการนำเที่ยวป่าและอยู่อย่างพอเพียงกับธรรมชาติ
3. เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและช่วยเหลือตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. คอยดูแลและช่วยป้องกันการลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ
5. นำรายได้ 10 % ไปช่วยเป็นค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนของเด็ก เพื่อช่วยเหลือและลดภาระของผู้ปกครอง
6. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล และประสบการณ์ในเรื่องเต่า สัตว์ป่าพื้นบ้าน และธรรมชาติของจังหวัดกระบี่
- เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของต้นผลไม้ป่า กล้วยไม้ป่า เต่าและสัตว์ป่าพื้นบ้าน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความตั้งใจที่จะอนุรักษ์
- เพื่อให้ได้นำความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์เต่า สัตว์ป่าพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน
- ประสานงานกับชมรม หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน
7. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการศึกษาฝึกอบรมและเรียนรู้เรื่องเต่า สัตว์ป่า ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำตกคลองจากและธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความรัก และความเข้าในธรรมชาติ อย่างถูกต้องและผู้ที่ได้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศณีย์บัตร เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็น มัคคุเทศก์ของชมรม ฯ เพื่อพานักท่องเที่ยว เที่ยวชมและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างถูกวิธี
8. เก็บขยะตามทางเดินและรักษาความสะอาดเพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติ

ชมรมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
- เป็นตัวแทนของหมู่บ้านในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต้นผลไม้ป่า กล้วยไม้ป่า เต่าและสัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อเจรจา หรือเสนอความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐและสมาคมอนุรักษ์อื่น
- บริหารงานชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม
- จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม โดยไม่ขัดแย้งต่อระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมอนุรักษ์อื่น
- ช่วยกันสอดส่องดูแลและต่อต้านขบวนการดักจับและค้าเต่า สัตว์ป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนเต่าในธรรมชาติ

โครงการที่ต้องทำ
- ปลูกต้นผลไม้ป่าประเภทสัตว์ป่ากินได้ เช่น หว้าหิน สำโรง กำชำ ลูกไทร ลูกมะเดื่อ ลูกตะขบ ลูกมะแว้ง
- พัฒนาทางเดินไปป่า น้ำตกและถ้ำให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยโดยคงความเป็นธรรมชาติไว้
- ทำป้ายบอกทางแต่ละจุดในป่า
- ทำป้ายชื่อและข้อมูลของต้นไม้แต่ละชนิด
- เพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในเขตพื้นที่ป่าเกาะลันตา

Create a website for free Online Stores